رویایی دور دست
تصویری از تو
و چه خنجرگونه تماشایش  تکه های دل را خون آلود میکند
کاش واقعی بود این تصویر و در اغوشم
کااااش
یا که اغوشی نبود یا بودنت معدوم نبود
رویایی دور دست
تصویری از تو
تصویری از چشمهای معصوم ،خسته،بی تاب و تشنه
و من هم خسته ،بی تاب و تشنه
خسته از جبر ،جور
و مانده ایم مبهوت و منتظر
تا شاید
عدم  وجود پیدا کند
اغوشم  و تو

مامانونه.سیما.ا