دریافت

من زنم

اما موافقم با قربانی کردن زن!!!😐😈

فردام که عیده قربان 😈

شمام گوش کنید شاید موافق باشین شایدم...