چه لذتی دارد مدام

صدایی نامت را تکرار کند

و تو تا جانم بگویی

بگوید اما ن از حواس پرتی

یادم رفت چه میخواستم بگویم

دوباره نامت را تکرار کند

و تو بدانی این بار هم به شوق 

شنیدن جانم از زبانت صدایت کرده

همیشه ابراز علاقه

✔با گفتن جانم عزیزم عشقم نفسم نیست 

گاهی تمامی شیرینی یک حس با گفتن نام عش❤قت

انهم با میم مالکیت خلاصه میشود!

تو هیچ میدانی با همین سادگی های کوچک اما دوستداشتنی میتوان خوشبخت بود و زندگی کرد.


دیشب وقتی عشقم از مسجد اومد خونه یهو دیدم این شاخه گل خیلی خوشگل تو دستشه ...

گل برای تشکر از زحمتای من!!!!

اخه اقایی این روزا که به خاطر جوجه سیدمون  من  همش تو استراحتمو  تو داری تو خونه جور منو میکشی من همیشه باید شرمنده تو باشم...

پرم از حس خوشبختی

باتو اسون میشه سختی

باتو اروم میشه قلبم

چه خوبه همدمم هستی